Regulamin wypożyczalni przyczepek rowerowych - Przyczepkowo.pl - Wypożyczalnia przyczepek rowerowych dla dzieci

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin wypożyczalni przyczepek rowerowych

Co wypożyczamy

PRZYCZEPKOWO - Wypożyczalnia przyczepek rowerowych dla dzieci

OPIS PODMIOTÓW
§1
Przyczepkowo.pl  
mieszcząca się w Celestynowie (05-430), przy ul. B. Prusa 14a, należąca
do firmy „JUNICAR” z siedzibą w Celestynowie (05-430) przy ul. Prusa 14a
Wypożyczalnia
miejsce, w którym dokonuje się Wypożyczenia, montażu przyczepek rowerowych.
Klient -
osoba fizyczna zawierająca umowę z Wypożyczalnią posiadająca dwa dokumenty tożsamości,
w przypadku obcokrajowców nie posiadających polskiego obywatelstwa dodatkowo paszport,
obowiązana do uiszczenia opłaty za usługę, a także używania rzeczy w sposób przewidziany w
umowie i regulaminie oraz zabezpieczenia wypożyczonego mienia przed zniszczeniem lub kradzieżą.
Usługobiorca
osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, reprezentowana przez uprawnione
osoby posiadające dwa dokumenty tożsamości, w przypadku obcokrajowców nie posiadających
polskiego obywatelstwa dodatkowo paszport, zobowiązana do uiszczenia opłaty za usługę, a także
używania rzeczy w sposób przewidziany w umowie i regulaminie oraz zabezpieczenia wypożyczonego
mienia przed zniszczeniem lub kradzieżą. W dalszej części Regulaminu zapisy dotyczące Klienta mają
odpowiednie zastosowanie do Usługobiorcy
Usługodawca
zwany również Wypożyczającym - posiadający status prawny uprawniony do
świadczenia usługi, obowiązany do wydania Przyczepki rowerowej w stanie gotowym do użytkowania.
Umowa Wypożyczenia
stosunek prawny na podstawie którego Usługodawca zobowiązuje się
oddać przedmiot najmu, zwany dalej przyczepkami roweorwymi do używania Usługobiorcy,
na czas oznaczony w umowie, w zamian za wynagrodzenie ustalone w cenniku udostępnianym przez Usługodawcę.
Czas trwania Umowy wypożyczenia - stosunek najmu wygasa wraz ze zwrotem wypożyczonej
Przyczepki rowerowej lub upływem okresu na jaki umowa została zawarta.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§2
1. Wypożyczalnia jest podmiotem posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych
prowadzącym działalność gospodarczą.
2. Miejscem wykonywania usług wypożyczenia jest siedziba firmy Junicar mieszcząca się w
Celestynowie przy ul. Prusa 14a
3. Montażu i demontaż Przyczepek rowerowych odbywa się w siedzibie zakładu montażowego w 05-430
Celestynów, ul. B. Prusa 14a.
4. Wypożyczalnia, na życzenie i po wcześniejszym ustaleniu z Klientem, może dokonać montażu i
demontażu Przyczepki rowerowej w miejscu ustalonym przez Klienta, za dodatkową opłatą, która ustalana
jest indywidualnie.
5. Wypożyczalnia zrealizuje zlecenie montażu i demontażu przyczepek w miejscu wskazanym przez
Klienta i w ustalonym terminie, tylko w przypadku kiedy Klient poinformuje Wypożyczalnię, na
48h przed ustalonym terminem wypożyczenia, o zmianie miejsca montażu i demontażu. W innych
przypadkach miejscem montażu i demontażu jest zakład mieszczący się w Celestynowie.
6. Wypożyczalnia, nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas użytkowania
Przyczepek rowerowych jak i szkody wyrządzone wobec osób trzecich, powstałe na skutek niegodnego z
przeznaczeniem lub prawem korzystania z rzeczy
7. Na życzenie klienta Wypożyczalnia może wystawić fakturę za usługę, po zakończeniu okresu
wynajmu przyczepki rowerowej w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
8. Zwrot wypożyczonej  przyczepki przed terminem ustalonym w Umowie Wypożyczenia na skutek
okoliczności lub przyczyn leżących po stronie Klienta jest możliwy jednakże bez możliwości zwrotu
pobranej przez Wypożyczalnię kwoty wynagrodzenia, ustalonej w cenniku za okres standardowy
lub za okres indywidualnie ustalony z Klientem.
9. Istnieje możliwość wypożyczania przyczepki rowerowej na inne terminy niż te, które zostały umieszczone w cenniku za okres standardowy, za które będzie doliczana opłata wyszczególniona w cenniku.
10. Przyjmuje się iż okres najmu kończy się o godz. 18.00 każdego dnia.
11. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku
braku możliwości porozumienia rozstrzygane będą przez sąd powszechny..

OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY/KLIENTA
§3
1. Klient zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania regulaminu, potwierdzając to
własnoręcznym podpisem na Umowie Wypożyczenia.
2. Klient podczas podpisywania Umowy Wypożyczenia ma obowiązek przedstawić dwa ważne
dokumenty tożsamości (np. dowód osobisty i prawo jazdy), a w przypadku osoby nie posiadającej
polskiego obywatelstwa dodatkowo paszport.
3. Klient jest zobowiązany do okazania dowodu rejestracyjnego pojazdu stwierdzającego własność
Klienta, lub w innym przypadku kiedy pojazd jest własnością osoby trzeciej, podpisanego przez
właściciela pojazdu upoważnienia ze zgodą na montaż dodatkowego wyposażenia w postaci
Akcesoriów. W braku dochowania któregokolwiek z wymagań, Wypożyczalnia może odmówić
montażu Akcesoriów i zawarcia Umowy wypożyczenia.
4. Po montażu Przyczepki rowerowej Klient wspólnie z Usługodawcą, zobowiązany jest do sprawdzenia
poprawności montażu oraz umożliwienia Usługodawcy wykonania dokumentacji wykonania
usługi.
5. Klient potwierdza własnoręcznym podpisem otrzymanie w użytkowanie Przyczepki rowerowej w sprawnym stanie technicznym, pozbawionym wad.
6. Klient, od momentu podpisania Umowy Wypożyczenia i wydania przyczepki rowerowej  do momentu
zwrotu przyczepki , ponosi odpowiedzialność za ich przypadkową utratę lub uszkodzenie oraz za
szkody jakie wyrządzi na skutek nieprawidłowego lub niezgodnego z prawem użytkowania
urządzeń. Klient zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Usługodawcy dotyczących
bezpiecznego użytkowania przyczepki rowerowej.
7. Klient, podczas użytkowania Przyczepki rowerowej, zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia
powierzonego mienia przed zniszczeniem lub kradzieżą.
8. Klient, w przypadku stwierdzenia zniszczenia mienia, w skutek działania osób trzecich lub
kradzieży, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, w pierwszej kolejności
Usługodawcy oraz zgłoszenia szkody lub kradzieży w najbliższym posterunku Policji mieszczącym
się w miejscowości, w której doszło do zdarzenia.
9. Klient, w przypadku uszkodzenia Przyczepki , będzie obciążony kosztami naprawy oraz
przywrócenia do stanu używalności Przyczepki . Wycenę naprawy wyrządzonej przez Klienta
szkody ustali Usługodawca wraz Klientem, w braku zgody lub na życzenie Klienta, szkodę wyceni
powołany przez niego rzeczoznawca na koszt Klienta.
10. Klient, nie może dokonywać napraw Przyczepki rowerowej we własnym zakresie, bez porozumienia z
Usługodawcą.
11. Klient, zobowiązany jest do wpłaty kaucji za powierzoną przyczepkę rowerową, ustalonej w Warunkach
Rezerwacji i Płatności § 5 pkt.7,
na poczet ewentualnych zniszczeń lub kradzieży.
12. Klient, zobowiązany jest do zwrotu przyczepki w terminie ustalonym w Umowie Wypożyczenia,
w stanie technicznym w jakim otrzymał przyczepkę w momencie podpisywania Umowy
Wypożyczenia, z uwzględnieniem normalnego zużycia powstałego na skutek prawidłowego
korzystania lub użytkowania przyczepek
13. Klient, zobowiązany jest do zwrotu Przyczepki rowerowej w należytym stanie, m.in. czystych oraz
pozbawionych wad.
14. Zwrot przyczepki rowerowej następuje w miejscu prowadzenia działalności zwanym Wypożyczalnią lub w miejscu ustalonym wspólnie z Klientem, za dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie.
15. Klient nie ma prawa podnajmu Akcesoriów lub innych urządzeń stanowiących ich części składowe.

OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY/WYPOŻYCZAJĄCEGO
§4
1. Wypożyczający, zobowiązany jest umożliwić Klientowi zapoznanie się z Regulaminem
Wypożyczalni, warunkami i zaleceniami dotyczącymi eksploatacji przyczepki rowerowej oraz umożliwić
zweryfikowanie stanu technicznego przyczepek.
2. Wypożyczający, zobowiązany jest do przedstawienia Klientowi do podpisu Umowy Wypożyczenia.
3. Wypożyczający ma prawo uzyskiwać i przetwarzać dane osobowe Klienta w celu określonym w
Umowie Wypożyczenia oraz Regulaminie. zobowiązany jest przy tym do ich przechowywania w
sposób zapewniający ich ochronę.
4. Wypożyczający, nie będzie udostępniał danych osobowych osobom trzecim w myśl o Ustawy o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz.
926).
5. Wypożyczający, w momencie potwierdzonej rezerwacji, zobowiązany jest do przygotowania
Przyczepki rowerowej do wypożyczenia oraz zweryfikowania stanu technicznego przyczepki.
6. Wypożyczający, zobowiązany jest do przekazania wszelkich montowanych Przyczepek czystych,
oraz gotowych do eksploatacji przez Klienta.
7. Wypożyczający, oświadcza, że Przyczepka rowerowa w momencie wypożyczenia wolne są od wszelkich wad. Wypożyczający ma obowiązek zweryfikować wspólnie z Klientem stan techniczny wypożyczanych
Przyczepek.
8. Wypożyczający, zobowiązany jest po zamontowaniu przyczepki rowerowej, do przeszkolenia Klienta z
zagadnień bezpiecznego używania Przyczepek oraz przekazania informacji co do sposobu ich
prawidłowego użytkowania.

WARUNKI REZERWACJI I PŁATNOŚCI
§5
1. Rezerwacja przyczepki rowerowej przez Klienta może odbyć się w sposób telefoniczny, poprzez e-mail: lubza pomocą formularza mieszczącego się na stronie
www.przyczepkowo.pl
2. Termin Rezerwacji jest potwierdzany przez Wypożyczalnię w ciągu 24h, po czym Klient ma
obowiązek wniesienia opłaty potwierdzającej rezerwację w wysokości 50,00 zł, na rachunek
bankowy wskazany na stronie
www.przyczepkowo.pl
3. Płatność rezerwacyjna za pomocą przelewu bankowego powinna zawierać w tytule imię i
nazwisko Klienta oraz termin rezerwacji potwierdzony przez Wypożyczalnię.
4. Opłata rezerwacyjna w wysokości 50,00 zł nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z
rezerwacji przyczepki rowerowej, dokonanej w przeddzień lub w dniu przypadającym na termin wynajmu
5. Opłata rezerwacyjna zaliczana jest na poczet wynagrodzenia za wypożyczenie przyczepki rowerowej.
6. Całkowite wynagrodzenie za wypożyczenie Przyczepki rowerowej jest uiszczane w momencie podpisania
Umowy Wypożyczenia.
7. Wypożyczalnia ustala obowiązek wpłacenia kaucji w wysokość 300,00 zł (słownie: trzysta złotych)
na poczet zniszczenia lub przypadkowej utraty przyczepki rowerowej.
8. Wypożyczalnia zobowiązuje się do zwrotu pobranej kaucji w momencie zwrotu wypożyczonej przyczepki rowerowej.
9. Pobrana kaucja nie zostanie zwrócona Klientowi w przypadku zniszczenia lub utraty przyczepki
odpowiadającego wartości pobranej kaucji, w pozostałym zakresie kaucja ulega
proporcjonalnemu zwrotowi.
10. W przypadku uszkodzenia wypożyczonej przyczepki rowerowej zwrot kaucji nastąpi po rozliczeniu
kosztów związanych z naprawą uszkodzonej przyczepki. W przypadku barku możliwości
naprawy Klient zostanie obciążony za zakup nowej przyczepkirowerowej.  Rozliczenie kaucji nastąpi na
podstawie faktury VAT za naprawę lub za zakup nowej przyczepki..
11. W razie zwrotu zabrudzonej Przyczepki, gdy zabrudzenie jest efektem nieprawidłowego
użytkowania Przyczepki lub nie wynika z normalnego z nich korzystania, Klient uiści dodatkową
opłatę w wysokości 25,00 zł za ich czyszczenie.
12. Wypożyczalnia ustala, że jednostkowe wynagrodzenie za wypożyczenie przyczepek rowerowych jest
określone w Cenniku Standardowym, uwzględniającym czas trwania najmu przyczepek.
Przedłużenie okresu wypożyczenia w trakcie trwania umowy od wcześniej ustalonego terminu lub
określonego w Cenniku standardowym, wiąże się z dopłatą w wysokości 50,00 zł za każdą kolejną
rozpoczętą dobę, z zastrzeżeniem § 2 ust. 10 Regulaminu.
13. Klient w momencie rezerwacji Przyczepki rowerowej i podania terminu wynajmu, może dokonać zmiany w postaci wydłużenia okresu wynajmu, gdy na 5 dni przed podpisaniem Umowy Wypożyczenia,
poinformuje Wypożyczalnie o zmianie terminu wynajmu. W innych przypadkach Wypożyczalnia
będzie naliczała opłatę za każdą rozpoczętą dobę w wysokości 50,00 zł.
14. Klient ma obowiązek poinformowania wypożyczalni, w ostatnim dniu wynajmu Przyczepki rowerowej do
godziny 12.00 (południe), o przypuszczalnym terminie zwrotu przyczepki. W przypadku braku
zwrotu Przyczepki rowerowej w wskazanym przez Klienta terminie po upływie okresu najmu określonego w
umowie, Klient zobowiązuje się do zapłacenia kary w wysokości 50,00 zł za każdą rozpoczętą
dobę.
15. Wszelkie wymienione w Umowie oraz Regulaminie kwoty są kwotami brutto.


 

Kontakt

Wypożyczalnia przyczepek rowerowych
Przyczepkowo.pl
05-430 Celestynów
ul. B. Prusa 14a

Tel: 504-350-123
e-mail: biuro@przyczepkowo.pl


Napisz do nas

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego